04262018پنج شنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

اهداف و مأموریت های انجمن علمی توسعه روستایی ایران

نوشته شده در تاریخ: 15 اسفند 1395
اهداف و مأموریت های انجمن علمی توسعه روستایی ایران(مصوب مجمع عمومی) الف - کمک به بهبود وضعیت سیاستگذاری و ارتقا سطح علمی سیاستگذاران در حوزه مورد نظر. ب - افزایش آگاهیهای علمی جامعه در حوزه مورد نظر . ج - ارتقا سطح ادبیات تخصصی حوزه مورد نظر و گسترش مرزهای دانش . استراتژیهای (مصوب مجمع عمومی) دعوت از مسئولین اجرایی حوزه ذیربط و همچنین صاحبنظران و کارشناسان و پژوهشگران جهت بحث و بررسی و تحلیل سیستماتیک در خصوص مسائل مهم و جاری روستا های کشور و تلاش جهت رسیدن به یک همگرایی و توافق در کارها . طراحی برنامه (Plan) امورشی، مطالعاتی ومشاوره ایی واطلاع رسانی استراتژیک در هر یک از حوزه های تخصصی متناسب با مسایل و مشکلات جاری و آتی حوزه تخصصی ذیربط در کشور تشکیل کارگـــــاههای مختلف برای تبیین دقیق محورها و موضوعات قابل مطالعاتی ومشاوره ایی1

افتتاح سایت جدید انجمن توسعه روستایی ایران

موضوع: اخبار انجمن
نوشته شده در تاریخ: 03 مهر 1395
وب سایت انجمن علمی توسعه روستایی ایران از ابتدای سال 1396 با قالب جدید افتتاح گردید