06202018چهارشنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

درباره انجمن

درباره انجمن

در این بخش معرفی، اهداف و ساختار انجمن علمی توسعه روستایی ایران قابل دسترسی است.

اهداف و مأموریت های انجمن علمی توسعه روستایی ایران

  • اهداف و مأموریت های انجمن علمی توسعه روستایی ایران(مصوب مجمع عمومی)

     الف - کمک به بهبود وضعیت سیاستگذاری و ارتقا سطح علمی سیاستگذاران در حوزه مورد نظر.

    ب - افزایش آگاهیهای علمی جامعه در حوزه مورد نظر .

    ج - ارتقا سطح ادبیات تخصصی حوزه مورد نظر و گسترش مرزهای دانش .