04262018پنج شنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

اهداف و مأموریت های انجمن علمی توسعه روستایی ایران

  • اهداف و مأموریت های انجمن علمی توسعه روستایی ایران(مصوب مجمع عمومی)

     الف - کمک به بهبود وضعیت سیاستگذاری و ارتقا سطح علمی سیاستگذاران در حوزه مورد نظر.

    ب - افزایش آگاهیهای علمی جامعه در حوزه مورد نظر .

    ج - ارتقا سطح ادبیات تخصصی حوزه مورد نظر و گسترش مرزهای دانش .

اهداف و مأموریت های انجمن علمی توسعه روستایی ایران(مصوب مجمع عمومی)

 الف - کمک به بهبود وضعیت سیاستگذاری و ارتقا سطح علمی سیاستگذاران در حوزه مورد نظر.

ب - افزایش آگاهیهای علمی جامعه در حوزه مورد نظر .

ج - ارتقا سطح ادبیات تخصصی حوزه مورد نظر و گسترش مرزهای دانش .

 

 استراتژیهای (مصوب مجمع عمومی)

دعوت از مسئولین اجرایی حوزه ذیربط و همچنین صاحبنظران و کارشناسان و پژوهشگران جهت بحث و بررسی و تحلیل سیستماتیک در خصوص مسائل مهم و جاری روستا های کشور و تلاش جهت رسیدن به یک همگرایی و توافق در کارها .

طراحی برنامه  (Plan) امورشی،  مطالعاتی ومشاوره ایی واطلاع رسانی استراتژیک در هر یک از حوزه های تخصصی متناسب با مسایل و مشکلات جاری و آتی حوزه تخصصی ذیربط در کشور

تشکیل کارگـــــاههای مختلف برای تبیین دقیق محورها و موضوعات قابل مطالعاتی ومشاوره ایی واطلاع رسانی.

تبدیل ماحصل یافته های طرحهای مطالعاتی ومشاوره ایی واطلاع رسانی به توصیه های سیاستی و گزینه های قابل تصمیم

تقویت برون سازمانی و تثبیت و تحکیم جایگاه انجمن در بدنه دستگاههای اجرایی بعنوان یک مرکز فکر دهی قابل اعتماد .

جمع بندی توصیه های سیاستی طرحهای اموزشی مطالعاتی ومشاوره ایی واطلاع رسانی

مطالعــه موردی موانع و مشکلات مرتبط با حوزه توسعه روستایی

 

برنامه استراتژیک انجمن علمي توسعه روستايي ايران( مصوب هیات رییسه)

در راستای  اهداف و مأموریتها و استراتژیهای مصوب مجمع که به شرح زیرابلاغ گردید :

کمک به بهبود وضعیت سیاستگذاری و ارتقا سطح علمی سیاستگذاران در حوزه مورد نظر.

افزایش آگاهیهای علمی جامعه در حوزه مورد نظر .

ارتقا سطح ادبیات تخصصی حوزه مورد نظر و گسترش مرزهای دانش .

هیات رییسه نسبت به تدوین برنامه استراتژی اقدام نمود، که توضیحات آن ادامه می‏آید

این مأموریتها دقیقاً در راستای هدف اصلی انجمن یعنی « کمک به حل علمی مشکلات و معضلات کشور » است . چرا که توصیه ها و راه حلهای علمی در سه حوزه « سیاستگذاران » ،    « جامعه » و « متخصصان » کاربرد می یابد . برای انجمن کارآمد مأموریت اول در راستای هدف اصلی آن می باشد و نظارت بر جریان تصمیم سازی علمی در چنین نهادهایی می تواند معیاری برای ارزیابی موفقیت و یا ناکامی آنها در جهت نیل به اهداف خود باشد . از طرف دیگر ممکن است که یک نهاد علمی، مطالعات علمی و تخصصی کامل و راه حلهای دقیقی ارائه دهد که مورد نظر سیاستگذاران بخش مربوطه نباشد ، در این صورت انتشار مطالب در جهت افزایش آگاهیهای عمومی و ارتقا سطح آگاهی جامعه نسبت به موضوعات خاص ( از بعد علمی ) می تواند موجب فشار افکار عمومی برای اجرای توصیه های علمی حاصل از فرایند تحقیق در انجمن  گردد .

اما مأمورت سوم در حقیقت وظیفه و رسالتی است که هر انجمن برای تبدیل به یک قطب علمی و مکتب شدن بر عهده دارد. این وظیفه از آن جهت در مرحله سوم قرار گرفته است که تا زمانی که متخصصان ،پژوهشگران و محققین درک درستی از کاربرد تخصص های خود در جامعه نداشته باشند ، نمی توانند به نقاط تاریک و مبهم ، در حوزه تخصصی خود پی برده و درصدد رقع نیازهای علمی خود برآمــده و از این طریق مرزهای دانش را در حوزه تخصصی مورد نظر گسترش دهند .

 

ضرورتها

تلاش برای ایجاد سطح مناسب و قابل قبولی از انباره علمی در جامعه در رشته های تخصصی توسعه روستایی

وجود فضا و شرایطی مناسب برای تقابل و تعامل اندیشه ها در جامعه

وجود شرایط آزادی تفکر و بیان آزادانه نظرات و عقاید

وجود شرایط پذیرش ایده های جدید و ماحصل طرحهای تحقیقاتی توسط سازمانهای اجرائی وسیاستگذاری

اعتقاد به تحقیق قبل از هر تصمیم در بین سیاستگذاران

امکان ارائه فرصتهای ارتقا آموزش به پژوهشگران، دانش اموختگان توسعه روستایی در داخل و خارج از کشور

وجود اعتبار اجتماعی برای اعضای انجمن، و معین بودن جایگاه اجتماعی آنها

وجود اعتبارات کافی و حمایتهای مالی ازانجمن با کمترین شکل بورکراتیک آن

 

ارزیابی وضعیت موجود  اموزش ،پژوهش  ومشاوره در حوزه توسعه روستایی

نقاط قوت :

برخورداری از نیروهای مجرب و متخصص در حوزه های مختلف توسعه روستایی با توانایی رهبری تیمهای اموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره ای ارزنده

تخصص در ارائه نتایج کارهای تحقیقاتی به جامعه در قالب برگزاری همایشهای مختلف منطقه ای – ملی و بین المللی .

در اختیار داشتن تجربه نشر و آموزش های تخصصی برای کلیه فعالین و سیاستگذاران.

انباشت تجربه علمی مختلف که امکان انجام مشاوره های علمی – تخصصی را برای سایر بخشهای اجرایی سازمان های دولتی  و نیز فعالین بخش خصوصی و حتی آموزش ایشان فراهم می آورد.

برخورداری از آزادی عمل ویژه برابر اساسنامه .

 

 نقاط ضعف :

نبود تعامل و ارتباط ارگانیک به همراه گردش اطلاعات ، نیازها و نیروهای متخصص بخشهایی اجرایی وانجمن به منظور استفاده بهینه از اطلاعات به موقع و نیروهای متخصص درمشاوره های مرتبط با اطلاعات علمی ایشان .

وجود تنگناهای مالی جهت ایجاد تسهیلات به موقع برای امر اموزش- پژوهش ومشاوره واطلاع رسانی.

کم توجهی انجمن به مطالبات کوتاه مدت فعالین و سیاستگذاران بخش توسعه روستایی کشور و کاربردی نبودن بخش عمده ای ازتوصیه های سیاستی مستخرج از طرحهای تحقیقاتی اعضای انجمن

نبود تعامل و ارتباط ارگانیک به همراه گردش اطلاعات ، نیازها و نیروهای متخصص مراکز دانشگاهی وعلمی وانجمن به منظور استفاده بهینه از توانها، اطلاعات به موقع و نیروهای متخصص درارتقای کیفی علم توسعه روستایی

محدود بودن تعداد نیروهای متخصص و پژوهشگران توانمندتوسعه روستایی.

کم توجهی به ارتباط ارگانیک با انجمن های علمی همسو ومرتبط

کم توجهی به ارتباط ارگانیک با انجمن هایصنفی ونهاد های مدنی مردم نهاد همسو ومرتبط

کم توجهی به آموزش های تکمیلی وتخصصی برای اعضای انچمن در سطوح مختلف

کم توجهی به ارتباط ارگانیک با انجمن های علمی دانشجویی در سطوح مختلف

کاهش انگیزه در بین اعضای انجمن بدلیل نبود ارتباطات ارگانیگ با انجمن

ضعف بانک اطلاعاتی علمی مرجع در همکاری جمع آوری و تهیه و تولید آمار و اطلاعات به روز مورد نیاز اعضای انجمن.

ضعف روابط عمومی در معرفی پتانسیلها ، توانمندیها ، اطلاع رسانی به روز از نتایج تحقیقات انجام شده به سازمان ، فعالین بخش خصوصی و سایر نهادهای اجتماعی مرتبط به ویژه رسانه های جمعی

 

فرصت ها :

وجود سپهر تعامل با موسسات بین المللی و معتبرعلمی

افزایش توجه و نیاز دولت و بخش خصــوصی به تحقیقات و مطالعات علمی و تخصیص بودجه های لازم به این امر

احساس ضرورت ایجاد مرکز مطالعات توسعه روستایی کشور های اسلامی و گسترش تحقیقات توسعه روستایی در این مورد از طرف OIC

گسترش نیاز بخش خصوصی به مشاوره علمی در زمینه های توسعه روستایی بویژه شناخت کسب وکار های جدید برای توسعه روستایی

امکان استفاده از خدمات مشاوره ای متخصصین شاغل در سازمانها و مراکز علمی- تحقیقاتی

 

تهدیدها :

وجود جو بی اعتمادی به نتایج اموزش، تحقیقات ومشاوره های قبلی در بین سیاستگذاران و فعالین بخش توسعه روستایی و شناخت نا کافی نسبت به توصیه های سیاستی آنها

محدودیتها و فشارهای مالی ونهادینه نشدن امکان استفاده از بودجه های مصوب پژوهشی بخش عمومی در انجمن ها

علاقمندی واحدهای سازمان ونهادی های توسعه روستایی دولتی به انجام فعالیتهای اموزشی ،پژوهشی ومشاوره مستقل به دلیل جاذبه استفاده ازمنابع مالی مربوط با استفاده از نیروهای اجرایی خود

وجود موسسات وانجمن وشرکتهای مشاوره ایی رقیب در ( وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری وبخش خصوصی ) از نظر انجام فعالیتهای اموزشی ،پژوهشی ومشاوره مشابه

وجود نیروهای نا مرتبط وغیر متخصص در بازار کار ونهادهای دولتی وخصوصی وگروهای علمی

وجود مازاد عرضه نیروهای تحصیلکرده جوان در بازار کار

 

تبیین راهکارها و برنامه ها

در رابطه با انتخــــاب استراتژیها برای انجام درست مأموریتها و دستیابی به اهداف انجمن باید نکاتی را در نظر داشت . اول آنکه استراتژیهای لازم برای انجام فعالیتهای علمی باید فهرست شده و با توجه به مأموریت ها ، اولویت بندی شوند . دوم استراتژیهای منتخب و دارای اولویت باید به طور کامل تبیین شده ، قابلیت اجرایی آن تعیین و فرایند اجرای آن به طور دقیق ترسیم گردد. سوم استراتژیهای اجرایی با قاطعیت در دستور کار انجمن  قرار گیرد و در نهایت تبعات حاصله از اجرای هر استراتژی برای طراحی استراتژیهای جدید ، مورد ارزیابی قرار گیرد .

راهکارهای عمده در راستای مأموریت دوم ؛ افزایش آگاهیهای علمی جامعه در حوزه مورد نظر

انتقال ماحصل کارهای اموزشی مطالعاتی ومشاوره ایی به حوزه Public   از طریق رسانه های عمومی .

تشکیل جلسات سخنرانی جهت ارائه ماحصل طرحهای اموزشی، مطالعاتی ومشاوره ایی انجام شده و دعوت از صاحبنظران و مسئولین دستگاههای اجرایی جهت شرکت در آن و ارائه نظرات و انتقادات .

انتشار کتب ، مقالات و ارائه سخنرانی های علمی در مجامع و سمینارها توسطاعضای انجمن از ماحصل طرحهای اموزشی پژوهشی انجام شده .

تقویت Web Site   جهت معرفی ساختار عملکردانجمن در سطح کشور و جهان .

ایجاد Data Base  تخصصی .

برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و آکادمیک جهت توسعه و ترویج دیدگاهها و عرضه متخصصین مورد نیاز به جامعه .

راهکار مناسب در راستای مأموریت سوم ؛ ارتقاء سطح ادبیات تخصصی حوزه مورد نظر و گسترش مرزهای دانش

افزایش سهم امورش و مطالعات بنیادین جهت ارتقا و دستیابی به مرزهای جدید دانش در مجموعه فعالیتهای انجمن .

اجرای طرح نیاز سنجی آموزشی اعضای انجمن و برنامه ریزی جهت آموزش و ارائه دستاوردهای جدید در شاخه تخصصی به اعضاوسایرداوطلبان.

ایجاد یک گروه مشورتی فکر آفرین که با تشکیل جلسات مستمر دائماً فکر و ایده جدید را به بدنه اعضا تزریق نماید .

ایجاد ارتباط با سایر موسسات مشابه فعال داخلی و بین المللی در حوزه مرتبط جهت تبادل علمی  ، انجام طرحهای مشترک و دعوت از صاحبنظران بین المللی برای ارائه ماحصل کارهای اموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ایی دستاوردهای جدید .

توسعه سفرهای علمی و فرصتهای تحقیقاتی برای اعضا .

واکاوی و مطالعه سیر اموزسی، پژوهشی و محورهای اموزسی و مطالعـــاتی سایر کشورها جهت استخراج دغدغه های اساسی سیاستگذاری در آنها و تطبیق آن با شرایط داخلی .

نهادینه کردن انتشار نوشتارهای حین تحقیق (Working Paper) اعضای انجمن تا بتوان فرصتی را برای کسب نظرات اعضا و آماده سازی آن بعنوان یک مقاله علمی فراهم کرد .

کمک وتقویت انتشار نشریات تخصصی جهت درج مقالات و یافته های علمی اعضا به منظور مطالعه سایر متخصصین در جامعه و نقد و ارزیابی فعالیتهای علمی .

کمک به برگزاری سمینار های تخصصی توسط گروههای اموزشی مراکز علمی .

استخراج اطلاعات جدید تخصصی و تئوریک از شبکه اینترنت ، ترجمه و انتشار آن .

تأکید بر شــکل گیری گروههای مطالعاتی تخصصــی و جلوگیری از پراکنده کــاری در حوزه های مختلف توسط اعضا .

توسعه نشستهای عمومی میان اعضا در قالب گردهماییهای تخصصی داخل و خارج از انجمن  جهت تبادل نظرات و افکار در حوزه های تخصصی .

 

حوزه های اموزش و پژوهشهای مورد نیاز و با اولویت :

این حوزه ها درچارچوب توسعه پایدار زوستایی در ابعاد اجتماعی،اقتصادی واکولوژیکی ازچنبه های اندسشه ایی، روش شناسی وفناوری، برنامه ریزی،مدیریت وارزیابی خواهد بود

الف – حوزه توسعه روستایی بین المللی وملی(ساختار(اندسشه،روش سناسی،برنامه ریزی، مدیریت،ارزیابی،)نیروی انسانی،فرایند های مدیریت ،اعتبارات وبودجه،نهاد های مدنی،دیپلماسی علمی،)

ب) حوزه توسعه روستایی استانی

ج حوزه ارتباطات علمی و همایشها با تأکید بر توصیه های سیاسی 

د- حوزه اموزش و پژ وهشهای الگو ی ایرانی   اسلامی توسعه روستایی

هـ حوزه اموزش و پژوهشهای حقوق توسعه روستایی

وـ) حوزه اموزش و پژوهشهای فناوری اطلاعات و آمارهای توسعه روستایی

 

خواندن 398 بار ویرایش شده در تاریخ: یکشنبه, 15 اسفند 1395 17:18
مهندس فرهاد نیاری

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات

کارشناس شبکه و فناوری اطلاعات در وزارت جهادکشاورزی

مدرس دوره های تخصصی مهندسی شبکه و امنیت اطلاعات

مدرس دوره های تخصصی طراحی وب به خصوص جوملا

برای ارسال نظر ابتدا باید در سایت لاگین کنید!