06202018چهارشنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

هیئت مدیره

هیئت مدیره

در این بخش به معرفی اعضای هیات مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران می پردازیم. شما می توانید رزومه اعضای هیئت مدیره را در این بخش مشاهده کنید.

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

خلاصه رزومه عضو هیأت مدیره:

 • آخرین مدرک تحصیلی دکتری
 • دانشگاه تربيت مدرس
 • رشته تحصیلی جغرافيا
 • گرایش تحصیلی جغرافيا و برنامه ریزی روستایي، توسعه روستایي - گردشگری
 • شغل مدیر گروه برنامه ریزی روستایي و دانشيا دانشگاه تربيت مدرس

دکتر مجتبی پالوج

خلاصه رزومه عضو هیأت مدیره:

 • آخرین مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری
 • دانشگاه مدیریت استراتژیک
 • رشته تحصیلی مدیریت
 • گرایش تحصیلی مدیریت استراتژیک
 • شغل هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
برچسب های مرتبط:

دکتر علیرضا کرباسی

خلاصه رزومه عضو هیأت مدیره:

 • آخرین مدرک تحصیلی دکتری
 • دانشگاه تربیت مدرسن
 • رشته تحصیلی اقتصاد کشاورزی
 • گرایش تحصیلی اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی
 • شغل رییس دانشگاه تربت حیدری - هیأت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

دکتر وحید ریاحی

خلاصه رزومه عضو هیأت مدیره:

 • آخرین مدرک تحصیلی دکتری
 • دانشگاه دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی جغرافیا
 • گرایش تحصیلی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • شغل عضو هیأت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

دکتر محمد حاصلی

خلاصه رزومه عضو هیأت مدیره:

 • آخرین مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری
 • دانشگاه دانشگاه خوارزمی
 • رشته تحصیلی جغرافیا
 • گرایش تحصیلی برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق
 • شغل عضو هیأت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران