شاخص مبلغ چک های وصولی (100=1395)

شاخص مبلغ چک های وصولی (100=1395)

شاخص مبلغ چک های وصولی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
بروزرسانی: 1399/12/05
توضیحات

آمار فوق شاخص مبلغ چک های وصولی (100=1395) در کل کشور را در بازه سال هاي 1395 تا 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
توضيحات:
1) آمار مربوط به سال 1399 تا آخر فروردین ماه می باشد.