تعداد کل بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی در کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق تعداد کل بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی در کشور را در بازه سال هاي 1378 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان تأمین اجتماعی کشور مي باشد.