تعداد کل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع مستمری

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق تعداد کل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع مستمری را در بازه سال هاي 1375 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان تأمين اجتماعي کشور مي باشد.