میزان سایر بدهی های سیستم بانکی

میزان سایر بدهی های سیستم بانکی

میزان سایر بدهی های سیستم بانکی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 26 شهریور 1399

آمار فوق میزان سایر بدهی های سیستم بانکی در کشور در بازه سال های 1381 تا 1398 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد و شامل شعب خارج بانکهای تجاری نمی باشد.