میزان کل بدهی های سیستم بانکی به جز اقلام زیر خط

میزان کل بدهی های سیستم بانکی به جز اقلام زیر خط

میزان کل بدهی های سیستم بانکی به جز اقلام زیر خط

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد:
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 26 شهریور 1399

آمار فوق میزان کل بدهی های سیستم بانکی به جز اقلام زیر خط در کشور در بازه سال های 1381 تا 1398 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد و شامل شعب خارج بانکهای تجاری نمی باشد.