تعداد کل بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی در کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1400/03/03
توضیحات

آمار فوق تعداد کل بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی در کشور را در بازه سال هاي 1378 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان تأمین اجتماعی کشور مي باشد.