تعداد کل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع مستمری

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1400/03/03
توضیحات

آمار فوق تعداد کل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع مستمری را در بازه سال هاي 1375 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان تأمين اجتماعي کشور مي باشد.