حجم کل واردات از کشور پاکستان

حجم کل واردات از کشور پاکستان

حجم کل واردات از کشور پاکستان

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
بروزرسانی: 1400/02/13
توضیحات

آمار فوق حجم کل واردات از کشور پاکستان را در بازه سال هاي 1371 تا 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
توضيحات:
1) اطلاعات آماري در سال 1378 در دسترس نمي باشد.