ارزش ریالی واردات از کشور پاکستان

ارزش ریالی واردات از کشور پاکستان

ارزش ریالی واردات از کشور پاکستان

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
بروزرسانی: 1400/02/13
توضیحات

آمار فوق ارزش ریالی واردات از کشور پاکستان را در بازه سال هاي 1371 تا 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
توضيحات:
1) اطلاعات آماري در سال 1378 در دسترس نمي باشد.