EN

تعداد کل داروخانه های کشور

آخرین به روز رسانی : 1400/08/29

توضیحات

آمار فوق تعداد کل داروخانه های کشور را در بازه سال‌های 1380 تا 1398 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) مقدار آمار سال 1397 مربوط به سایر بخش های غیردولتی شامل NGO، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آسایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و ... عدد 12 می باشد.

داده های آماری مرتبط
background Layer ۱