تعداد مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی سازمان بهزیستی

تعداد مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی سازمان بهزیستی

تعداد مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/01/30
توضیحات

 آمار فوق تعداد مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
توضیحات:
1) مراکز مداخله در بحران هاي فردی، خانوادگی و اجتماعی مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور و به منظور ارائه خدمات تخصصی مانند خدمات مددکاری اجتماعی روان شناسی، حقوقی، روان پزشکی و نگهداری موقت، با هدف کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی برای افراد در معرض آسیب، یا آسیب دیده اجتماعی تأسیس شده است.