ارزش کل فروش ریالی دارو در کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
بروزرسانی: 1399/02/14
توضیحات

آمار فوق ارزش کل فروش ریالی دارو را در بازه سال های 1383 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان غذا و دارو کشور و پایگاه اینترنتی داروساز می باشد.

توضیحات:

1) ارقام منتشر شده در سال 1397 فقط شامل آمار 8 ماه اول سال می باشد.