EN

تعداد مراکز حمایت های روانی اجتماعی دختران و خانواده (روزانه) سازمان بهزیستی

آخرین به روز رسانی : 1400/09/01

توضیحات
آمار فوق تعداد مراکز حمایت های روانی اجتماعی دختران و خانواده (روزانه) سازمان بهزیستی کشور را در سال‌های 1396 و 1399 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
background Layer ۱