تعداد چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملی حفاری ايران

تعداد چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملی حفاری ايران

تعداد چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملی حفاری ايران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: حلقه چاه
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق تعداد چاه های نفت اکتشافی را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شرکت ملی حفاری ایران می باشد.