تعداد کل چاه های نفت حفاري شده توسط شركت ملي حفاري ايران

تعداد کل چاه های نفت حفاري شده توسط شركت ملي حفاري ايران

تعداد کل چاه های نفت حفاري شده توسط شركت ملي حفاري ايران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: حلقه چاه
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق تعداد کل چاه های نفت حفاري شده را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شرکت ملی حفاری ایران می باشد.