EN

مسکن تهران به روایت آمار - تابستان 1400

تاریخ انتشار :1400/07/10

منبع :

توضیحات

بازار مسکن تهران، مهمترین معیار تعیین قیمت ملک در ایران. ایردا مطابق تعهدی که از ابتدای امسال برای خود، در راستای انتشار دوره ای آمارهای مهم و مورد استفاده اقشار مختلف جامعه قائل شده است، در این اینفوگرافیک به بررسی بازار مسکن تهران در تابستان 1400 می پردازد. همانگونه که مشخص است، از لحاظ رشد قیمت، منطقه 20 با بیشترین رشد (48%) و منطقه 22 با کمترین رشد (28%) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روبرو بوده اند و این در حالیست که از لحاظ رشد درصد معاملات مسکن، منطقه 16 با بیشترین درصد رشد و منطقه 20 با کمترین درصد رشد همراه بوده اند. آمار تابستان 1400 در قیاس با 3 ماهه قبلی، یعنی بهار 1400 اعداد جالبی را نشان می دهد. بر اساس این آمار، مناطق 18, 19 و 22 بیشترین درصد رشد قیمت، مناطق 5, 7 و 16 کمترین درصد رشد قیمت، مناطق 16, 20 و 22 بیشترین درصد رشد معاملات و مناطق 12, 15 و 19 کمترین درصد رشد معاملات را ثبت نمودند.

آمار های مرتبط با موضوع اینفوگرافیک

background Layer ۱